izfrHkk vehj ?kjkus dh eksgrkt ugh gksrh
vfirw izfrHkk dlkSVh dh eksgrt gksrh gS

vokMZ


 • 17oka Hkxoku egkohj vokMZ& Hkxoku egkohj QkamMs”ku psUubZ
 • ykbZQ VkbZe ,fpoesaV vokMZ2013& ;qfu;u cSd vkQ bafM;k] eqEcbZA
 • lq;Znkrk vokMZ o’kZ 2013 & lq;Znkrk bafLV;wV vkWQ iq.ksA
 • bafM;u izkbM vokMZ o’kZ 2013 &nSfud HkkLdj xzqi e/;izns”kA
 • ,l-vkj-ftany vokMZ o’kZ 2012&lhrkjke ftany QkamMs”ku ubZ fnYyhA
 • Ikn~eJh iqjLdkj 2012& Hkkjr ljdkj
 • jk’Vªh; ,drk lEeku 2012& us”kuy ;qfuVh dkUQzsUl ubZ fnYyhA
 • fgUn izHkk lEeku 2012& mRrjizns”kh; efgyk eap esajB m-iz-A
 • veksfnuh vokMZ 2011& xkWM xzs fQfyIl ubZ fnYyhA
 • lnxq: Kkukuan jk’Vªh; iqjLdkj& ,e-,e-,l-Mh- psUubZA
 • L=h“kfDr iqjLdkj2009&efgyk ,oa cky fodkl foHkkx Hkkjr ljdkjA
 • Tkeukyky ctkt vokMZ 2008& teukyky ctkt QkmMs”ku eqacbZA
 • Th vfLrRo vokMZ 2008 th Vh-Ogh- eqacbZA
 • ukckMZ jk’Vªh; iqjLdkj 2004&05 ukckMZ ubZ fnYyhA
 • jkT; efgyk vk;ksx lEeku 2010& jkT; efgyk vk;ksx NRrhlx<+
 • fogku 2009& th 24 ?kaVs NRrhlx<+
 • feuhekrk jkT; vyadj.k 2004&05 & NRrhlx<+ “kklu
 • ukckMZ iqjLdkj 2004&05 ukckMZ jk;iqj